polski     

français 

english    

Kurs na Mediatora Sądowego

20.10.2015 | AktualnościKurs na Mediatora Sądowego 

Szkolenie podstawowe        

 Umożliwia zdobycie wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia w zawodzie mediatora o różnych specjalizacjach.

Udział w szkoleniu dostarczy wiedzy z zakresu rozwiązywania konfliktów bez przemocy, zapozna z ideą mediacji oraz korzyściami, jakie niesie ze sobą sprawiedliwość naprawcza.  Polepszy jakość życia i funkcjonowania w społeczeństwie oraz w swoim środowisku. Szkolenie kończy się testem. Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu szkolenia otrzymują dyplom wraz z załącznikiem określającym zakres nabytej wiedzy i umiejętności.

Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu szkolenia otrzymują dyplom wraz z załącznikiem określającym zakres nabytej wiedzy i umiejętności, który daje uprawnienia do wpisu na listę mediatorów w sprawach karnych.

Zakres tematyczny szkolenia  podstawowego  (28 godzin dydaktycznych) 2 zjazdy

 1. Konflikt – jego rodzaje oraz sposoby rozwiązywania.  Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.

 2. Sprawiedliwość naprawcza a sprawiedliwość karna.

 3. Negocjacje i mediacje

 4. Podstawowe techniki komunikacyjne – w tym wiedza na temat „dobrej” i „złej” komunikacji

 5. Konflikt międzyludzki. Trening rozwiązywania konfliktów. Warsztaty.

 5. Uregulowania prawne, dotyczące rozwiązywania konfliktów bez przemocy

6. Prawnik jako pełnomocnik stron w mediacji.

 6. Omówienie drogi zawodowej mediatora oraz sposobu jej realizacji.

Mediacje karne

Zakres tematyczny szkolenia (22 godzin dydaktycznych) 2 zjazdy

 1. Procedury i przebieg mediacji karnych.

 2. Techniki mediacyjne charakterystyczne dla mediacji karnych.

 3. Prowadzenie spotkań wstępnych-informacyjnych ze sprawcą i z pokrzywdzonym.

 4. Prowadzenie spotkań wspólnych – rola mediatora w mediacji ofiara – sprawca.     

 5. Zastosowania właściwych technik mediacyjnych na różnych etapach mediacji, w tym spotkań na osobności.

 5. Praca ze stronami w mediacji związanej z przemocą.

 6. Uregulowania prawne dotyczące mediacji karnych.

 7. Praca mediatora – sprawozdania, wnioski, treść ugody.

Mediacje cywilne i gospodarcze

Zakres tematyczny szkolenia (łącznie 56 godzin dydaktycznych) 4 zjazdy

 1. Procedury i przebieg mediacji cywilnych i gospodarczych.

 2. Techniki mediacyjne charakterystyczne dla mediacji cywilnych i gospodarczych.

 3. Prowadzenie spotkań wstępnych-informacyjnych ze stroną, z pełnomocnikami, ze stroną i  

    pełnomocnikami.

 4. Prowadzenie spotkań wspólnych – rola mediatora w mediacji cywilnej i gospodarczej.   

  5.  Zastosowania właściwych technik mediacyjnych na różnych etapach mediacji, w tym   

    spotkań na osobności.

 6. Udział i rola pełnomocników w mediacji – procesowych i prawników wewnętrznych   

     firmy, umiejętność współpracy mediatora z nimi.

 6. Uregulowania prawne dotyczące mediacji cywilnych i gospodarczych.

 7. Dokumentacja mediatora – protokoły, wnioski, ugody.

Mediacje rodzinne

Zakres tematyczny szkolenia (łącznie 78 godzin dydaktycznych) 5 zjazdów

 1. Procedury i przebieg mediacji rodzinnych – przygotowanie planu wychowawczego i podział majątku wspólnego.

 2. Techniki mediacyjne charakterystyczne dla mediacji rodzinnych.

 3. Prowadzenie spotkań wstępnych-informacyjnych ze stroną, z pełnomocnikami, ze stroną i pełnomocnikami.

 4. Prowadzenie spotkań wspólnych – rola mediatora w mediacji rodzinnej. Umiejętność zastosowania właściwych technik mediacyjnych na różnych etapach mediacji, w tym spotkań na osobności.

 5. Udział i rola dziecka w mediacji, elementy psychologii rozwojowej dziecka.

 6. Wspieranie rodziców w przygotowywaniu planu rodzicielstwa (wychowawczego).

 7. Udział i rola pełnomocników w mediacji, umiejętność współpracy mediatora z nimi.

 8. Praca ze stronami w kierunku podziału majątku wspólnego.

 9. Uregulowania prawne dotyczące mediacji rodzinnej.

 10. Dokumentacja mediatora – protokoły, wnioski, ugody, plany wychowawcze.

Mediacje pracownicze

Zakres tematyczny szkolenia  (łącznie 56 godzin dydaktycznych dla osób, które ukończyły szkolenie bazowe – podstawowe z mediacji) 3 zjazdy

 1. Typy konfliktów w miejscu pracy. Konflikty kulturowe w środowisku pracy.

 2. Procedury i przebieg mediacji pracowniczych. 

 3. Techniki mediacyjne charakterystyczne dla mediacji pracowniczych.

 4. Prowadzenie spotkań wstępnych-informacyjnych z wstępnych-informacyjnych ze stroną, z pełnomocnikami, ze stroną i pełnomocnikami.

 5. Prowadzenie spotkań wspólnych – rola mediatora w mediacji pracowniczej, ze szczególnym uwzględnieniem równowagi stron. Umiejętność zastosowania właściwych technik mediacyjnych na różnych etapach mediacji, w tym spotkań na osobności.

 6.Udział i rola pełnomocników w mediacji – procesowych i prawników wewnętrznych firmy, umiejętność współpracy mediatora z nimi.

 7. Typy mediatorów charakterystyczne dla mediacji pracowniczej.

 8. Mediacje pracownicze związane z mobbingiem.

 9. Uregulowania prawne dotyczące mediacji pracowniczej.

 10. Dokumentacja mediatora – protokoły, wnioski, ugody.

 11. Metody wprowadzania mediacji do zakładów pracy – standardy

Studium kończy się testem. Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu szkolenia otrzymują dyplom wraz z załącznikiem określającym zakres nabytej wiedzy i umiejętności.

Kształcenie przewidziane jest na 16 zjazdów (po 16 godz. lekcyjnych każdy). Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów i wykładów.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas 3-dniowych spotkań: piątek 19.30-22.00, sobota 9.00-16.00, niedziela 9.00-13.00, w Seminarium Polskim w Issy-les-Moulineaux, 11 rue Jules Guesde.. Szczegółowe informacje w sekretariacie Studium. Zapisy do końca stycznia 2016.

Autor: aapcparis | 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net