polski     

français 

english    

STATUT

 

Artykuł 1

Obecni członkowie przyjmują statut zawarty na mocy ustawy z dnia 1 lipca 1901r. oraz dekretu z dnia 16 sierpnia 1901r. ustanawiający stowarzyszenie o nazwie : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ
 

Artykuł 2

Celem tego stowarzyszenia jest rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności związanych z filozofią klasyczną. Stowarzyszenie będące organizacją typu non - profit podlega ustawie z 1901r., zostaje zawarte na czas nieokreślony.

Artykuł 3  

Siedziba Stowarzyszenia

Siedzibą stowarzyszenia jest : ul. Saint Honoré 263 bis 75001 Paryż. Jej adres może zostać przeniesiony na mocy zwyczajnej decyzji administracyjnej; konieczne jest zatwierdzenie tej zmiany przez walne zgromadzenie. 
Artykuł 4

Przystąpienie
Aby zostać członkiem stowarzyszenia należy złożyć wniosek o członkostwo, który musi zostać przyjęty przez Zarzad obradujący w trakcie każdego ze spotkań.
 

Artykuł 5

Członkowie

W skład stowarzyszenia wchodzą :

1. Członkowie pełnoprawni.

2.  Przedstawiciele Polskiej Misji Katolickiej wyznaczeni przez rektora Polskiej Misji Katolickiej.

3. Przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie (Polska), wyznaczeni przez rektora Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. 

4. Członkowie aktywni, czyli tacy, którzy regularnie uczestniczą w pracach stowarzyszenia mających na celu realizację jego celu, którzy zobowiązali się do regularnego uiszczania składki rocznej ustanawianej co roku przez walne zgromadzenie. 

Artykuł 6 

Skreślenie

Prawo członkowskie wygasa w przypadku

1. rezygnacji

 2. zgonu

  3.skreślenia zatwierdzonego przez radę administracyjną z powodu nie uiszczenia składki lub poważne naruszenie, gdzie zainteresowany zostanie zawezwany listem poleconym do stawienia się w biurze w celu przedstawienia wyjaśnień. 

Artykuł 7
Zasoby Stowarzyszenia stanowią:

1. kwoty za przystąpienie oraz składki

2. dotacje Państwa, regionu, departamentu, wspólnoty.  

Artykuł 8

Stowarzyszeniem zarządza rada członków wybieranych na okres 4 lat przez walne zgromadzenie. Członkowie mogą zostać wybrani ponownie. Rada administracyjna wybiera spośród swych członków w głosowaniu tajnym skład biura

1) prezesa
2) vice-prezesa

3) dwóch sekretarzy

4) skarbnika 

Artykuł 9

Rada administracyjna spotyka się raz w miesiącu, gdzie Prezes w towarzystwie członków biura przewodniczy zgromadzeniu i przedstawia bieżącą sytuacje stowarzyszenia.
Artykuł 10

Jeśli zajdzie taka potrzeba, lub na wniosek połowy plus jeden, zapisanych członków, prezes może zwołać walne zgromadzenie. Rada administracyjna może sporządzić regulamin wewnętrzny i zatwierdzić go przez walne zgromadzenie.
Artykuł 11

W przypadku rozwiązania zatwierdzonego przynajmniej przez dwie trzecie obecnych członków walnego zgromadzenia, którzy powołują jednego lub kilku likwidatorów, którzy zarządzają aktywami zgodnie z artykułem 9 ustawy z dnia 1 lipca 1901r. oraz dekretem z dnia 16 sierpnia 1901r.

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net