polski     

français 

english    

REGULAMIN

 I. Postanowienia ogólne.

1. Instytut jest jednostką organizacyjną o charakterze naukowym, działającą przy Asocjacji.

2. Działalnością Instytutu kieruje jego dyrektor.

3. Do zadań Instytutu należy:

a) prowadzenie działalności naukowo – badawczej, wydawniczej, edukacyjnej i popularyzacyjnej w dziedzinie filozofii i dyscyplin pokrewnych,

b) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z otoczeniem zewnętrznym,

c) prowadzenie działalności promującej własna aktywność,

d) prowadzenie działalności organizacyjnej na rzecz rozwoju i promocji filozofii klasycznej (realistycznej).

II. Organizacja.

1. Instytut może być utworzony, gdy działa w nim, co najmniej 5 osób, w tym co najmniej 2 posiadające stopień profesora lub doktora habilitowanego, pozostałe doktora, reprezentujących określoną dziedzinę nauki. Ponadto członkami Instytutu mogą być doktoranci.

2. Instytut tworzy, przekształca i likwiduje Asocjacja.

3. Wniosek o utworzenie Instytutu zawiera;

a) jego nazwę,

b) uzasadnienie powołania,

c) propozycję składu osobowego i struktury organizacyjnej,

d) pisemne zgody członków.

e) projekt planu pracy.

4. Strukturę organizacyjną Instytutu tworzą:

a) dyrektor, sekretarz, Rada Naukowa, zwykli członkowie,

5. Instytut może prowadzić bibliotekę specjalistyczną.

6. Obsługę administracyjną Instytutu zapewnia Asocjacja.

7. Przekształcenie Instytutu może być związane ze zmiana jego nazwy, składu osobowego lub profilu działania.

8. Wniosek o przekształcenie Instytutu składa jego dyrektor do zarządu Asocjacji.

9. Likwidacja Instytutu może nastąpić, gdy nie realizuje on swoich zadań.

10. Utworzenie, przekształcenie lub likwidacja Instytutu może nastąpić z inicjatywy Asocjacji.

III. Organy Instytutu.

1. Organem jednoosobowym Instytutu jest dyrektor.

2. Organem kolegialnym Instytutu jest Rada Naukowa.

3. Rada Naukowa jest organem doradczym i opiniotwórczym.

4. Członkami Rady Naukowej są:

a) Dyrektor Instytutu, jako przewodniczący,

b) pozostali członkowie Rady, zaakceptowani przez Zarząd Asocjacji.

5. Do kompetencji Rady Naukowej należy w szczególności:

a) opiniowanie kandydata na dyrektora Instytutu,

b) opiniowanie planów i programów działalności Instytutu.

6. Posiedzenie zwyczajne Rady Naukowej zwołuje dyrektor Instytutu, co najmniej raz na rok.

7. Posiedzenia zwyczajne członków Instytutu odbywają się raz w miesiącu (z wyjątkiem wakacji).

8. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane z inicjatywy dyrektora, bądź na wniosek, co najmniej 1/3 członków Rady.

9. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.

10. Dyrektor może zarządzić głosowanie tajne.

11. Dyrektora Instytutu wskazuje i wybiera Zarząd Asocjacji przy pozytywnej opinii Rady Naukowej – na 4-letnią kadencję, z możliwością jej prolongaty.

12. Dyrektorem Instytutu może być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub doktora.

13. Do zadań dyrektora Instytutu należy:

a) kierowanie Instytutem i reprezentowanie go na zewnątrz,

b) zwoływanie zebrań i przewodniczenie posiedzeniom Rady Naukowej.

14. Nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje Asocjacja.

IV. Pracownicy (członkowie) Instytutu.

1.  Członkowie (pracownicy) Instytutu są zobowiązani do aktywnego uczestniczenia w jego pracach.

2.  Członkostwo i uczestniczenie w pracach Instytutu ma charakter honorowy i społeczny.

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net