polski     

français 

english    

O NASGłównym celem Association des Amis de la Philosophie Classique (Stowarzyszenia Przyjaciół Filozofii Klasycznej) jest promocja filozofii pojmowanej klasycznie. Tak rozumiana filozofia odnosi się do realnie istniejącego świata osób i rzeczy. Stanowi fundament europejskiej kultury, ukazuje prawdę o człowieku jako osobie i wspiera go w jego osobowym rozwoju wskazując mu jak powinien świadomie korzystać ze swojej wolności w służbie prawdy.
Stowarzyszenie prowadzi różne formy działalności – m.in. sympozja, cykle wykładów otwartych, konferencje, rozpowszechnianie książek z dziedziny filozofii realistycznej (a w sposób szczególny myślicieli Lubelskiej Szkoły Filozoficznej), które stanowić mają punkt odniesienia dla człowieka we współczesnym świecie, świecie tzw. kultury masowej, zwyrodnienia moralnego, ideologicznego zafałszowania prawdy o człowieku i celu jego życia.
Chcemy także, by Stowarzyszenie pełniło funkcję integrującą dla swego macierzystego środowiska studentów i absolwentów Studium, a tym samym umożliwiało tworzenie się wspólnoty proponującej swoim rodakom odpowiednią formację intelektualną.

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILOZOFII KLASYCZNEJ

236 BIS, RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

TEL. 01 42 60 66 58

as.philosophie.classique@emailasso.net